Penblwydd Hapus i ni yn 1 oed!

A allwch chi gredu bod yna flwyddyn gyfan ers i ni agor ein drysau fel yr unig Bwyty Byrgyr Cymreig Gourmet yn Aberystwyth? Yn sicr, allwn ni ddim. Nid ydym wedi stopio ers hynny!

Dyma rai ffeithiau:

  • 35,000+ o gwsmeriaid
  • 30,000+ o fyrgyrs
  • 15 aelod o staff
  • 50+ o gyflenwyr o Gymru

Iawn, efallai nag yw rhai o’n ffeithiau yn union gywir ond fe ddywedwn wrthych chi beth rydyn ni’n ei wybod – Byrgyrs.

A hefyd, bwyd a diod ragorol o Gymru.

Ein datganiad cenhadaeth yw:

  • Arddangos cynhwysion lleol
  • Creu blas anhygoel
  • Adeiladu byrgyrs epig
  • Hybu Cymru a’r iaith Gymraeg

Nid ydym yn swil wrth ddweud ein bod yn credu i ni wneud hyn yn eithaf trawiadol dros y deuddeg mis diwethaf, ond ble ddechreuodd y cyfan?

Tarddiad Stori Byrgyr
– Gadewch i ni fynd yn ôl i’r dechrau.

Cododd y syniad ar gyfer Bygryr gyntaf pan benderfynodd Aled Rees, Aled Davies, Dafydd Alun Jones, Wyn Morris a Llion Pughe eu bod am sefydlu busnes yn Aberystwyth i arddangos cynnyrch Cymreig. Maent i gyd yn adnabod ei gilydd (Ceredigion i ni’n sôn am wedi’r cyfan), ac roeddent i gyd yn cytuno, er bod gan Aberystwyth fusnesau gastronomig gynyddol, bod rhywbeth ar goll.

Daeth y syniadau’n niferus a chyflym, o dyfu te i wneud hufen iâ… ond roedd un buddugwr clir.

Fel pum mab fferm – gydag archwaeth i gyd-fynd – bwyty byrgyr â ffocws Cymreig oedd y dewis amlwg. Ond nid dim ond unrhyw fwyty, profiad byrgyr gourmet yn canolbwyntio ar y cynnyrch a’r cynhwysion gorau sydd gan Gymru i’w cynnig.

Roedd hen goleg Diwinyddiaeth Aberystwyth, Y Cambria, yn ddewis lleoliad perffaith, oherwydd ei ofod anhygoel a’i ffenestri anferth hardd. Mae’r ffenestri enfawr yn gwneud ein bwyty yn agored i’r awyr ac olau gan roi cyfle i’n cwsmeriaid fwynhau golygfeydd gwych o lan y môr Aberystwyth a’n pier enwog, wrth iddynt fwyta ac yfed.

Gallwch weld wynebau sylfaenwyr Byrgyr wedi’u hanfarwoli ar wal enwog Byrgyr, wedi’i dynnu gan y cartwnydd talentog o Gymru, Huw Aaron.

Dewch i weld a allwch chi ddweud pwy yw pwy ??

Dyna ni … ganwyd Byrgyr.

Ein Cyflenwyr Epig
O hynny ymlaen mae wedi bod yn achos syml o ddod o hyd i’r cyflenwyr o’r ansawdd uchaf i wireddu ein breuddwydion Byrgyr Cymreig. Pa mor anodd y gallai fod? O ystyried na allwch fynd filltir yn ein gwlad hardd heb ddod ar draws fferm, hufenfa neu gynhyrchydd bwyd medrus. Wel, mae’n ymddangos mai’r broblem oedd cyfyngu ein hopsiynau – roedd cymaint i ddewis o’u plith.

Y bachgen lleol Rob Rattray sy’n darparu’r mwyafrif o’n cig, gyda’n byrgyrs cig eidion wedi’u gwneud gyda’n rysáit ein hunain; ni allem fyw heb gaws Perl Las ac Eryri; daw BRYBEQUE a chic ychwanegol i’n byrgyrs ac, ar ôl digon o brofion blas, fe wnaethon ni setlo ar ormod o gyflenwyr lleol i’w henwi. (Cadwch lygad am ein blogiau ffocws cyflenwyr dros yr ychydig fisoedd nesaf)

Mae angen blog ei hun ar ein rhestr diodydd, ond digon yw dweud ein bod wedi mwynhau blasu digon cyn setlo ar berlau fel Jin Aberhonddu, Rym Barti Ddu a Chwrw Llýn, Y Bragdy Mws Piws & chwrw Bragdy Bluestone.

Byddwn yn rhoi sylw i’n cyflenwyr ar draws ein blog dros y misoedd nesaf, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad allan fel y gallwch ddarllen am daith eich hoff byrgyr o’r giât, i’r plât.

Naws Eco
Elfen bwysig arall i Byrgyr yw ein hymrwymiad i’r amgylchedd. Rydyn ni’n gwneud cludfwyd – wrth gwrs, ond a oeddech chi’n gwybod bod holl ddeunydd pacio Byrgyr yn hollol ddi-blastig? Mae’n edrych yn wych hefyd!!

Lledaenu’r Twymyn Byrgyr
Mae ein hadolygiadau yn siarad drostynt eu hunain ac rydym yn cael ein graddio’n gyson uchel ar trip advisor, mae ein hadborth yr un peth bob amser:

“Staff cyfeillgar, croesawgar, dim yn ormod o drafferth, byrgyrs cartref blasus, dewis gwych o ddiodydd.”

Ni allem fod yn fwy balch o’n tîm rhagorol a hoffem ddiolch iddynt am bopeth yr ydym wedi’i gyflawni gyda’n gilydd dros y flwyddyn ddiwethaf.

Rydym wedi croesawu llu o wynebau Cymreig enwog i Byrgyr ers i ni agor, fel Ben Lake, AS Ceredigion, cynnal noson gomedi a noson Adloniant HAKA gyda Three-Legged Mare, a hyd yn oed noson farddoniaeth Gymraeg dan ofal Eurig Sailsbury a Hywel Griffiths i enwi ond ychydig.

Rydyn ni wedi mynychu digwyddiadau bwyd a diod lleol fel Gŵyl Bwyd Môr Bae Ceredigion yn Aberaeron, lle cafodd ein byrgyrs Môr a Mynydd ymateb gwych, ochr yn ochr â rhai o gogyddion mwyaf enwog Cymru fel Gareth Ward  o Ynys Hir a Tommy Heany o Heany’s yng Nghaerdydd. Roedd yr adborth yn wych, ac edrychwn ymlaen i’r flwyddyn nesaf! Yn ogystal â’r digwyddiad hwn, buom hefyd yn Ŵyl Fwyd Llanbed ac wedi bod yn bartneriaid balch i’r digwyddiadau Sinema Awyr Agored Aberystwyth.

Nid dim ond Lle Bwyta Byrgyr
Fel busnes Cymraeg lleol rydym bob amser yn canolbwyntio ar ymgorffori ac annog defnydd o’r iaith Gymraeg ar bob cyfle. Mae Byrgyr yn lle ble y gallwch chi ddod i ymarfer eich Cymraeg hefyd. Enillwch hyder yn archebu, sgwrsio â staff a gwneud ffrindiau newydd bob tro y byddwch chi’n gwledda gyda ni.

Bob bore Mercher, rydym yn cynnal Clwb Clonc – cyfle i gwrdd â chymdeithasu â chyd-siaradwyr Cymraeg, dysgwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb yn ein hiaith hardd. Rydych chi’n cael coffi a chacen am ddim hefyd!

Os nad ydych wedi cael cyfle i ymweld â ni yn Byrgyr eto, byddem wrth ein bodd yn eich gweld. Mae ein gwasanaeth cludfwyd yn berffaith ar gyfer ei fwynhau ar y traeth, wrth i chi wylio’r haul yn machlud dros ein Bae Ceredigion hudol. Os ydych chi’n teimlo’n ddiog (neu ychydig yn fregus – rydyn ni i gyd wedi bod yno) mae ein gwasanaeth cludo Byrgyr yn ticio’r blychau i gyd.

Felly, mae’n Ben-blwydd Hapus i ni. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Byrgyr wrth inni ddathlu ein blwyddyn gyntaf ac ni allwn aros am bopeth sydd gan y flwyddyn nesaf i’w gynnig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *